Algemene ledenvergadering 2023.

De Historische Vereniging Oud Vries heeft afgelopen woensdag 25 oktober het seizoen geopend met een Algemene Ledenvergadering. Veel leden maar ook enkele niet-leden hebben in Grand Café en Zalencentrum  “Onder de Linden” deze gezellige avond, geleid door voorzitter Petra Siegers bijgewoond.


Het eerste deel van de avond bestond uit het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering. De agenda en het (financieel) jaarverslag werd doorgenomen. Door kascommissielid Alle Tamminga werd aangegeven dat de kas in orde is bevonden en hij heeft het bestuur decharge verleend. Aftredend kascommissie Jan Rona wordt opgevolgd door Bert Hagen. 
Ook werd tijdens dit officiële gedeelte teruggeblikt op de activiteiten van het afgelopen jaar. Door middel van een mooie, door Jan Gritter gemaakte, foto-compilatie was te zien bij welke leuke en interessante bijeenkomsten de Historische Vereniging betrokken was of zelf had georganiseerd. Tevens werd vooruitgeblikt waarbij het 20-jarig bestaan van de Vereniging Oud Vries (voorheen was dit een Stichting, opgericht 1985) op de agenda staat.  Een heugelijk jubileum waar komend jaar uiteraard aandacht aan besteed zal worden.

Tijdens de vorige algemene ledenvergadering werd een oproep gedaan om deel te nemen aan een werkgroep. Deze werkgroep kreeg als taak om een beleidsplan op te stellen waarin de koers moest worden opgenomen om de toekomst van de Vereniging te borgen. Ter ondersteuning is hierbij gebruik gemaakt van de kennis en kunde van Rabo Clubsupport waarvoor de Vereniging in aanmerking komt. Afgelopen juni werd door de werkgroep al het definitieve beleidsplan 2023-2027 overhandigt aan het bestuur. 

Namens de werkgroep werd door Harma Schreuder en Lammie Dijkstra een toelichting op het beleidsplan gegeven. Dit beleidsplan bevat de doelstellingen (ambities) van de Vereniging, en de manier waarop je de doelstellingen wilt bereiken. Door het bestuur werd de werkgroep bedankt voor het beleidsplan met een mooie attentie.

Het tweede deel van de avond werd gepresenteerd door Jan Gritter. Het ging over de ondernemers die zich in de loop der tijd hebben gevestigd in Vries. Hij begon met een overzicht van de vele ondernemers in Donderen, waar hij opgroeide, die in de vorige eeuw nagenoeg allemaal zijn verdwenen door met name de intrede van de auto. 

Vervolgens werd per straat/pand een overzicht gegeven, en vaak ook foto’s getoond, van de ondernemers die zich er de afgelopen decennia in Vries hebben gevestigd of nog zijn gevestigd. Hierop waren veel winkelpanden en personen te zien die door de mensen uit de zaal werden herkend wat veel reacties opleverde. Hierbij bleek dat enkelen uit de zaal zelfs nog aanvullingen hadden op de lange lijst met ondernemers die ooit in Vries waren gevestigd. 

Tot slot van de presentatie werd geconstateerd dat er de afgelopen periode weer veel ondernemers zijn verdwenen in Vries waarbij diverse oorzaken werden genoemd zoals het ontstaan van supermarkten en de mogelijkheid om via internet bestellingen te plaatsen en te laten bezorgen. Conclusie van de avond was dat het verdwijnen van de ondernemers van alle tijden is maar toch erg jammer is voor het dorp Vries. Met de spreuk “Koopt in den vreemde niet, wat uw eigen dorp u biedt” spoorde hij de aanwezigen aan om de middenstand in Vries te behouden. 

Wederom dus weer een zeer geslaagde avond georganiseerd door Historische Vereniging Oud Vries.