Privacy wetgeving

De Historische Vereniging “Oud Vries” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In het privacybeleid van onze vereniging willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Historische Vereniging “Oud Vries” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit is het Privacyreglement van de Historische Verenging “Oud Vries”, gevestigd te Vries en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 04073525
Dit Privacyreglement omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer je
je aanmeldt bij de vereniging als lid of sponsor en voor welke doeleinden deze
persoonsgegevens worden gebruikt. De wet verplicht ons zo’n reglement te hebben
en te publiceren. Deze is ook te vinden op: www.historische vereniging Oud Vries.nl

1.Gebruik van persoonsgegevens:
In de volgende situaties vragen wij (mogelijk) persoonsgegevens indien je
A: Lid of vrijwilliger wordt van de Historische Vereniging “Oud Vries”;
B: Sponsor wordt van de Historische Vereniging” Oud Vries”;
C: Daarnaast kunnen we persoonsgegevens over bezoekers verzamelen indien je
deelneemt aan officiële verenigings- en / of bestuursbijeenkomsten, bijvoorbeeld
door invullen van presentielijsten of door aanmelding als lid.

 1. Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons) gegevens (NAW gegevens):
  A : aanspreekvorm;
  B: voornaam en/of initialen;
  C: achternaam;
  D: adresgegevens;
  E: telefoonnummer(s);
  F: geboortedatum;
  G: e-mailadres;
  H: betalingswijze;
  I: betalingsstatus;
  J: bank / girorekeningnummer;
  K: tenaamstelling bank / girorekening;
  L: jaar van toetreding;
  M: jaar van uitschrijving.

3.Wij gebruiken deze gegevens om:
A: het lidmaatschap te effectueren;
B: het sponsorschap te effectueren;
C: om deelname aan verenigings- en /of bestuur bijeenkomsten te effectueren;
D: nieuwsbrieven  en/of Croniecken te verzenden;
E: contact met je op te nemen of te onderhouden voor uitnodigingen voor leden bijeenkomsten;
en/of andere door ons georganiseerde bijeenkomsten.    

4.Toegang tot de persoonsgegevens:
De persoonsgegevens worden op een beveiligde computer beheerd door de penningmeester van de vereniging. Hij/zij heeft daartoe een programma PC Leden. Hij/zij zal de gegevens verwerken en aanpassen. In dit bestand zijn de onder punt 2 verstrekte gegevens verwerkt en opgeslagen. Deze gegevens zijn nodig voor het goed kunnen besturen van genoemde vereniging. Van dit bestand wordt steeds een back-up gemaakt op een externe schijf.
Deze gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden, deze worden alleen gebruikt in punt 3 genoemde doelen..

5.Informatie, wijziging en bezwaar:
5.1 Je kunt contact opnemen met ons via de secretaris van de vereniging voor;
A: meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
B: vragen naar aanleiding van dit Privacy Reglement;
C: inzage in de persoonsgegevens die we met betrekking tot jou verwerken;
D: bezwaar tegen  ons gebruik van jouw gegevens. 
5.2 Je kunt je toestemming in elk geval op dezelfde wijze intrekken als waarop je deze hebt verleend: Schriftelijk of per mail aan de secretaris.
Wij bewaren de gegevens na het einde van het lidmaatschap of sponsor maximaal
2 jaren of langer indien de wet dit vereist of dit praktisch noodzakelijk is.

6.Derden
6.1 Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van
de wet of een rechterlijke uitspraak.
6.2 Tijdens bijeenkomsten en andere club gerelateerde activiteiten worden foto’s
gemaakt en gepubliceerd in ons kwartaalblad, websites en/of facebook pagina van de vereniging. Indien dit niet wenselijk is, willen wij u vragen dit aan ons kenbaar te maken.

7.Melding Autoriteit Persoonsgegevens
Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen
onverhoopt een inbreuk op deze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot
(de kans op)aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw
persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte
gesteld.

8.Melding aan betrokkene.
Je wordt van een eventuele inbreuk op deze beveiliging op de hoogte
gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw
persoonlijke levenssfeer.

9.Wijzigingen Privacyreglement.
Het kan voorkomen dat het in dit Privacyreglement opgenomen beleid in de
toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om dit Privacyreglement op
de website regelmatig te bekijken.

Vries 14 september 2018