Algemene ledenvergadering 2022.

De Historische Vereniging Oud Vries heeft afgelopen woensdag 26 oktober het seizoen geopend met een Algemene Ledenvergadering. Ongeveer 50 personen hebben in Grand Café en Zalencentrum  “Onder de Linden” deze gezellige avond, geleid door interim voorzitter Petra Siegers bijgewoond.
Het eerste deel van de avond bestond uit het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering. De agenda en het (financieel) jaarverslag werd vervolgens doorgenomen. Een financiële bijdrage van de Rabobank “Clubkas Campagne” en een erfenis in relatie tot minder uitgaven voor activiteiten in verband met Corona gaf een zeer positief resultaat. 

Het bestuur heeft er daarom voor gekozen de leden te compenseren voor de verminderde activiteiten tijdens Corona door middel van het uitbrengen van een boek genaamd ‘Woord & Beeld’. Deze is voor leden gratis verkrijgbaar op zaterdag 26 november tijdens de foto tentoonstelling in het ontmoetingshuis. Mocht u hierbij niet aanwezig zijn dan kan het boek op verzoek, op eigen kosten, per post worden toegezonden.  

Door aftredend kascommissie lid Rudolf Dijkstra werd aangegeven dat de kas in orde is bevonden en heeft het bestuur decharge verleend. Rudolf werd door middel van een attentie bedankt voor z’n bijdrage en wordt opgevolgd door Alle Tamminga die samen met Jan Rona de kascommissie vormt. Aftredend en niet herkiesbaar bestuurslid was Roelie Oostebring-Buiter.  Ze werd op gepaste wijze in het zonnetje gezet met een fles Berenburg en mooie woorden. Gelukkig blijft Roelie wel beschikbaar als vrijwilliger voor diverse activiteiten. Als nieuw lid voor het bestuur werd Grietinus Dussel voorgedragen. Dit werd door de aanwezigen in de zaal unaniem akkoord bevonden.

Tevens gaf interim voorzitter Petra Siegers aan dat voortaan het woord ‘interim’ kan vervallen. Dit werd met veel enthousiasme ontvangen in de zaal. Ze deed ook direct een oproep aan een ieder om het voortbestaan van de Historische Vereniging Oud Vries in de toekomst te borgen door deel te nemen aan een werkgroep. De Historische Vereniging Oud Vries komt in aanmerking voor ondersteuning van de Rabobank in de vorm van kennis en kunde om deze hulpvraag in te vullen.  Belangstelling voor deelname in deze werkgroep? Meld u aan bij het bestuur.

Naast het programma van het komende jaar konden de aanwezigen een prachtige, door Jan Gritter gemaakte, foto-compilatie zien over de activiteiten van het afgelopen jaar.

Het tweede deel van de avond nam Abel Darwinkel ons mee in de interessante aspecten van de Drentse taal. Hij is vooral bekend om zijn talloze Drentse boeken waaronder de verhalenbundel  ‘Waotertrappeln’. Hij las een paar grappige verhalen voor uit eigen werk. Het overige deel van de lezing bestond uit een PowerPointpresentatie waarbij de taalgrenzen voor diverse woorden werden getoond. Sommige Drentse woorden zijn in heel Drenthe hetzelfde zoals bijvoorbeeld ui (= siepel) terwijl andere woorden per regio weer zeer afwijkend zijn. Voorbeelden hiervan zijn; suiker (= sokker, suker en sukker) en meisje (= maagien, maegie(n), wichie, wichtie en wichtien) Een leuke en leerzame lezing over diversiteit en bijbehorende taalgrenzen in de Drentse taal.